+420 702 055 621
general Terms and conditions

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Provozovatel NAPARIA SPORT s.r.o., se sídlem Vrchlického sad 1963/6, 602 00 BRNO - Černá Pole, IČ 04707001, e-mail: info@napariasport.cz, tel.: 721134892 (dále jen „Sportovní centrum NAPARIA“), vydává tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“):

I. Úvodní ustanovení

1. Tyto Obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží a služeb nabízených Sportovním centrem NAPARIA a blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Sportovního centra NAPARIA a jeho zákazníků 2. Zákazník je povinen seznámit se s těmito Obchodními podmínkami a Reklamačním řádem (jak je specifikován níže), které jsou uvedeny na internetové adrese (http://www.napariasport.cz/) a současně na recepci Sportovního centra NAPARIA.

II. Prodej zboží a služeb v obchodních prostorech Sportovního centra NAPARIA

1.Aktuální nabídka zboží a služeb Sportovního centra NAPARIA, včetně cen za dané služby a zboží, je k dispozici v obchodních prostorech na adrese: Sportovní centrum NAPARIA, Smetanovo nábřeží 2180, 753 01 Hranice a současně na internetové adrese www.napariasport.cz 2. Sportovní centrum NAPARIA může u jednotlivých služeb stanovit konkrétní podmínky pro jejich poskytování, a to zejména s ohledem na kapacitu, věkovou skladbu účastníků, formu úhrady apod. O těchto dalších podmínkách bude Zákazník před zakoupením služby jasným a srozumitelným způsobem informován. 3. Zákazník má možnost za zboží a služby má-li na zákaznickém účtu uložen Deposit (jak je specifikován níže), a to alespoň ve výši odpovídající hodnotě kupovaného zboží nebo služby, také v hotovosti nebo platební kartou. Zboží a služby lze Zákazníkovi prodat také bez použití zákaznické karty, resp. zřízení Zákaznického účtu, tedy na tzv. anonymní účet, v takovém případě jsou služby poskytovány v základní ceně a je možné využít pouze ty způsoby úhrady, které si určuje Sportovní centrum NAPARIA.

III. Zákaznický účet, depozit, členství, permanentka

1.Zákazník si zřizuje u Sportovního centra NAPARIA zákaznický účet. Zákaznický účet bude Zákazníkovi zřízen po vyplnění registračního formuláře, a to s ohledem na povinná pole. Zákaznický účet – registraci lze také zřídit online potvrzením aktivačního e-mailu. Po založení účtu si může Zákazník na zákaznický účet vložit peněžitou částku (dále jen „Deposit“), minimálně ve výši 300 Kč. 2. Vklad na Deposit se provádí úhradou v hotovosti, platební kartou na pokladně centra nebo prostřednictvím platební brány. Vklad na Deposit není možné učinit prostřednictvím benefitních poukazů. Deposit lze využít k úhradě veškerého zboží a služeb nabízených Sportovním centrem NAPARIA. Zákazník má přístup ke stavu svého zákaznického účtu. O aktuální výši Depositu na zákaznickém účtu se může Zákazník informovat také v centru. Sportovní centrum NAPARIA zasílá automaticky na e-mail Zákazníka výpis o stavu Depositu a dále s předstihem 14 dnů informační e-mail o konci platnosti Depositu. 3. Vložený deposit je Zákazník povinen vyčerpat nejpozději do 12 měsíců, počítáno od okamžiku vložení příslušného Depositu. Po uplynutí doby dle předchozí věty skončí platnost vloženého Depositu. Platnost depositu je možno prodloužit vložením dalšífinanční částky, min. 300 Kč. Zakoupený Deposit není možné směnit zpět na peněžní prostředky a jakkoli vracet, to platí také v případě zrušení zákaznického účtu. Ve výjimečných případech na základě písemné žádosti klienta na e-mail info@napariasport.cz s odůvodněním aprokázáním vážného důvodu může být Deposit zákazníkovi vrácen, výhradně pouze v hotovosti ve stanoveném termínu současně s vrácením čipové karty a výmazu účtu. 4. Sportovní centrum NAPARIA dále umožňuje Zákazníkovi využívat svůj zákaznický účet k nákupu členství, tedy časové permanentky, která umožňuje Zákazníkovi využívání služeb sportovního centra po určitou časovou hranici za konkrétně vytvořených podmínek (např. roční, půlroční a měsíční permanentka do fitness apod.). Sportovní centrum NAPARIA může ujednotlivých služeb stanovit konkrétní podmínky pro jejich poskytování, a to zejména s ohledem na kapacitu, věkovou skladbu účastníků, formu úhrady apod. Dále Sportovní centrum NAPARIA může vyloučit některé z forem úhrady za služby. O těchto dalších podmínkách

bude Zákazník před zakoupením služby jasným a srozumitelným způsobem informován. Zákazník má přístup ke stavu svého zákaznického účtu, kde si lze ověřit platnost členství nebo se může Zákazník informovat také v centru. Sportovní centrum zasílá automaticky na e-mail Zákazníka s předstihem 14 dnů informační e-mail o konci platnosti členství. 5. Sportovní centrum dále umožňuje Zákazníkovi využívat svůj zákaznický účet k nákupu permanentky na předem stanovenou či dohodnutou kombinaci služeb, příp. zboží sportovního centra . Sportovní centrum NAPARIA může u jednotlivých služeb stanovit konkrétní podmínky pro jejich poskytování, a to zejména s ohledem na kapacitu, věkovou skladbu účastníků, formu úhrady apod. Dále Sportovní centrum NAPARIA může vyloučit některé z forem úhrady za služby. O těchto dalších podmínkách bude Zákazník před zakoupením služby jasným a srozumitelným způsobem informován. Zákazník má přístup ke stavu svého zákaznického účtu,kde si lze ověřit platnost permanentky. Sportovní centrum NAPARIA zasílá automaticky na e-mail Zákazníka s předstihem 14 dnů informační e-mail o konci platnosti permanentky. 6. Zakoupenou permanentku je Zákazník povinen vyčerpat do stanoveného data platnosti, které jeZákazníkovi sděleno při nákupu permanentky. Po uplynutí doby dle předchozí věty skončí platnost permanentky. Platnost permanentky není možné prodloužit. Ve výjimečných případech na základě písemné žádosti klienta na e-mail info@napariasport.cz s odůvodněním aprokázáním vážného důvodu může být platnost permanentky prodloužena. 7. Zákazník má možnost vstupovat na svůj zákaznický účet přes webové rozhraní na adrese http://rezervace.napariasport.cz:18080 a prostřednictvím mobilní aplikace. Po přihlášení, které se uskuteční zadáním platného uživatelského jména a hesla, má Zákazník možnost rezervovat, a případně i hradit si jednotlivé služby, členství nebo permanentku. Dále je možné v zákaznickém účtu přes webové rozhraní administrovat zadané kontaktní údaje. Jestliže bude mít Zákazník jakékoli problémy s přihlášením na svůj zákaznický účet či s rezervací, informujeo této skutečnosti bezodkladně recepci Sportovního centra NAPARIA. 8. Sportovní centrum NAPARIA dále umožňuje Zákazníkovi využívat svůj zákaznický účet k nákupu služeb a zboží v kavárně sportovního centra. Sportovní centrum NAPARIA může u jednotlivých služeb stanovit konkrétní podmínky pro jejich poskytování.

IV. Nákup služeb prostřednictvím přímé úhrady od zaměstnavatele

1. Sportovní centrum NAPARIA umožňuje zákazníkům nákup služeb přímou úhradou za služby, poskytovanou zaměstnavatelem, na základě vystavené faktury. Konkrétní podmínky pro využití služeb stanoví Sportovní centrum NAPARIA. O těchto dalších podmínkách bude Zákazník před zakoupením služby jasným a srozumitelným způsobem informován.

V. Rezervace

1. Zákazník si může rezervovat aktivity sportovní centra (dále jen „Rezervace“), pokud má u Sportovního centra NAPARIA zřízen zákaznický účet, na kterém je složen Deposit ve výši odpovídající ceně jednotlivé aktivity nebo tuto aktivitu přímo hradí. 2. Rezervaci je možné učinit osobně na recepci sportovního centra, a nebo přes webové rozhraní po přihlášení do zákaznického účtu a/nebo telefonicky (po provedení ověření identifikace Zákazníka). 3. Po provedení rezervace bude Zákazníkovi blokován deposit ve výši odpovídající ceně sportovní aktivity, s čímž Zákazník provedením rezervace souhlasí. Na tuto skutečnost bude Zákazník současně upozorněn před provedením rezervace. 4. Rezervace se považuje za závaznou objednávku dané služby. 5. Sportovnícentrum NAPARIA stanoví storno poplatky pro jednotlivé služby individuálně. V případě skupinových lekcí (např. TRX, TABATA a další): Pokud Zákazník zruší svou rezervaci: a. více než6 hodin před zahájením aktivity, není mu účtován storno poplatek; b. 6 a méně hodin před zahájením aktivity, bude mu účtován storno poplatek 100 % z částky za skupinovou lekci. V případě využití uvolněného místa není storno poplatek účtován. Badminton: STORNO POPLATKYpro badminton závisí na době odhlášení kurtu ( odhlášení delší než 24 hod do začátku hodiny není účtováno, 50% ceny je účtováno v době odhlášení kratší než 24 hod a delší než 8 hod do započetí hodiny, 100% ceny účtujeme v době kratší než 8hod do započetí hodiny).STORNO POPLATKY jsou klientovi uhrazeny z jeho kreditu.Všechny rezervace pro členy lze realizovat maximálně 3 týdny dopředu. Nečlenové mohou rezervovat své aktivity pouze 2 týdny dopředu.Dlouhodobé

rezervace jsou možné pouze pro členy Naparia klubu.Klienti mohou rezervovat své aktivity pouze, pokud mají vložený kredit v dostatečné výši.Telefonické rušení rezervací centrum negarantuje! Členové Naparia klubu mohou využívat on-line rezervací (včetně jejich rušení) stejně jako nečlenové, kteří mají vložen kredit a vygenerované webové heslo.Cena kurtu je platná vždy pro 2 osoby na dobu 30 minut na jeden kurt. V případě využití uvolněného místa není storno poplatek účtován. 6. Rezervace může být zrušena telefonicky na kontaktním telefonním čísle Sportovního centra NAPARIA, osobně na recepci sportovního centra či elektronicky přes klientský účet. Ve všech přípustných formách storno rezervace je případně storno poplatek účtován. V případě chybné rezervace a jejího storna v časech, kdy je účtován storno poplatek, může Zákazník podat písemnou žádost na e-mail recepce@napariasport.cz o neúčtování storno poplatku za podmínky, že v daný den Zákazník absolvoval a řádně uhradil službu, která je předmětem storno poplatku, a to v jiném čase. Sportovní centrum NAPARIA posuzuje oprávněnost žádosti Zákazníka.

VI. Ochrana osobních údajů

1. Při zpracování osobních údajů se Sportovní centrum NAPARIA řídí nejen podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ale nakládání s osobními údaji přizpůsobujeme i Nařízení (EU) 2016/679, tj. obecnému nařízení o ochraně osobních údajů, které je účinné od 25.5.2018 a je všeobecně známé pod zkratkou GDPR. Prohlášení o zpracování osobních údajů je k dispozici na adrese napariasport.czIX. Závěrečná ustanovení1. Tyto Obchodní podmínky Sportovního centra NAPARIA jsou účinné od 1. 5. 2021 a jsou k dispozici na recepci sportovního centra a na internetových stránkách www.napariasport.czNAPARIA SPORT s.r.o, provozovatel

I. Všeobecná Ustanovení

1. Reklamační řád je nedílnou součástí Obchodních podmínek Sportovního centra NAPARIA. Reklamační řád stanovuje postup při reklamaci zboží či služeb zakoupených v rámci internetového prodeje nebo dobití kreditu na aktivity sportovního centra (dále jen „zboží“ či „výrobek“).

2. Definice pojmů obsažené v tomto Reklamačním řádu, mají přednost před definicemi pojmů v Obchodních podmínkách. Pokud tento Reklamační řád pojem nedefinuje, použije se definice pojmuuvedená v Obchodních podmínkách. Pojmy neuvedené v tomto Reklamačním řádu či Obchodních podmínkách se vykládají ve významu podle platné právní úpravy České republiky.

3. Zákazník (dále také jako „kupující“) je povinen seznámit se s tímto Reklamačním řádem a Obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží či služby.

II. Reklamace

1. Prodávající odpovídá za vady zboží nebo služeb, které se projeví v zákonné záruční době, která počíná běžet ode dne převzetí zboží či poskytnutí služby (dále též jen jako „záruční doba“, „záruka“nebo „doba odpovědnosti za vady“).2. Dojde-li ke zrušení sportovní akce, na které si zákazník již zakoupil vstupenku, bude Zákazníkovi vráceno vstupné na základě zákazníkem uplatněné řádné reklamace.

3. Podmínkou platnosti záruky je, aby kupující v době jejího trvání a bez odkladu po zjištění vady zahájil reklamační řízení a vytkl vadu, kterou na zboží/službě shledal.

4. Kupující je povinen pro účinné zahájení reklamačního řízení předložit doklad o koupi zboží/služby nebo jiným způsobem prokázat vznik smluvního vztahu.

5. Místem uplatnění reklamace je Sportovní centrum NAPARIA, přičemž reklamaci je možné uplatnit osobně ve sportovním centru nebo poštou či emailem.

6. Záruka se nevztahuje na vady, na které byla poskytnuta sleva.

7. Tímto Reklamačním řádem nejsou dotčena práva kupujícího, která se ke koupi věci váží. Práva z vadného plnění je nutno uplatnit v souladu s příslušnými právními předpisy.

8. Uplatní-li kupující reklamaci a vytkne tak prodávajícímu vady na zboží/službě, sepíše o tom prodávající zápis, který obsahuje datum zahájení reklamačního řízení, specifikaci zboží/služby, označení vadné vlastnosti, způsob vyřízení reklamace požadovaný kupujícím, termín vyřízení reklamace.